Genel Hükümler
Amaç
Bu yönetmeliğin amacı, BHDR Yapı Sanayi A.Ş nin (bundan sonra Şirket olarak geçecektir) tüm faaliyetlerinde iş ve çalışan güvenliğinin sağlanması, Merkez Ofis ve şantiyelerin tümünde faaliyet esnasında çevreye ve doğal yaşama saygılı olunması, faaliyet sahasının tamamında çalışan sağlığına uygun hijyen, çevre ve temizlik şartlarının sağlanması amacıyla gereken altyapının kurulması sürekliliğin sağlanması ve toplam kalite hedefleri doğrultusunda izlenilmesini sağlayacak yol ve yöntemlerin belirlenmesidir.

İlkeler
Şirket, taşeronlar da dahil tüm çalışanlarının sağlık ve güvenliğini kendisine teslim edilmiş bir emanet olarak görmekte ve tüm faaliyetleri sırasında, tüm faaliyet birimlerinde, çalışanlarına gelebilecek her türlü zararı oluşmadan engellemek, minimuma indirmek, oluşması durumunda da ortadan kaldırmak veya en az düzeye indirmek doğrultusunda hareket etmektedir. Aynı zamanda Şirket çevrenin ve doğal yaşamın korunması için, sürekli artan bir bilinç ve çabayla, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin oluşmaması, minumumda kalması, oluşması durumunda da ortadan kaldırılması veya azaltılması çabası içindedir. Tüm çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak düşüncesi ile hareket eden Şirket, Aşağıdaki politikalara uymayı da, bir toplam kalite hedefi polikası olarak taahhüt etmektedir.

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin oluşmasını engellemek, oluşması durumunda hızla ortadan kaldırılmasını sağlamak, doğal kaynakları etkin kullanarak havaya, toprağa ve suya salınan atıkları minumuma indirmek,
  • Tüm çevre , sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasalarına uymak, uyulması için gerekli altyapıyı kurmak , gerekli insan gücünü ve eğitim ihtiyacını karşılamak,
  • Uluslararası kalite, güvenlik, çevre, akreditasyon standartlarını takip ederek, kendi çalışma birimlerinde uygulanmasını sağlamak,
  • İSG ve çevrenin korunması konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
  • Çevresel etkileri ve İSG risklerini minimuma indirecek önlemleri almak, radyoaktif ve kimyasal atıklar konusunda dikkatli ve tedbirli olmak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanların sağlıklarını korumak,
  • Sürekli ve sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarında çevreye yönelik performansını iyileştiren teknolojileri uygulamak,
  • Hem şirket hem de taşeron çalışanlarının bireysel İSG ve Çevre sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, kongre ve seminerlere katılımlarını sağlamak,
  • Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için Çevre ve İSG Politikası'nı belli aralıklarla gözden geçirmek, tüm ilgililere duyurmak, kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır.
Haberler
İnsan Kaynakları
Katalog
Dokümanlar
© 2017 - BHDR